Hur får jag bättre resultat i ChatGPT?

ChatGPT, bättre resultat, AI-bild
Här kommer några olika stilar och instruktioner som påverkar resultatet du kan få ut från ChatGPT. Glöm det där påståendet om att ChatGPT “har en stil”. Det är inte alls sant. Du kan påverka resultatet väldigt mycket vill jag hävda. Och glöm aldrig att även om du inte är nöjd med ett svar, stil eller ordval, så kan du ju alltid använda det som inspiration för ett eget och bättre resultat. För jo, ChatGPT har onekligen många barndomsbrister ännu kring det språkliga. Men väldigt mycket handlar faktiskt om hur du instruerar den.

Ge instruktioner i brackets!

ChatGPT har ibland svårt att skilja på vad som är din fråga och vad som är extra kommandon. Men [ ] (brackets eller klammerparanteser) för instruktioner innan eller efter texten hjälper alltså till med detta rätt så avsevärt. Det är också viktigt att notera att ChatGPT tveklöst är bäst på engelska och att den också buggar lite ibland. Så ibland, trots att du frågat på svenska kan du få ett svar på engelska och vise versa. Om en sak inte fungerar på svenska, pröva på engelska när det går. Och vid alla tveksamheter, pröva igen. Om svaret du inte önskar då ändå upprepas, då kan den antagligen inte det alls, för stunden, eller så gör du något fel.

Några exempel

Vad är kvantfysik? [Röst och stilguide: Skriv som ett svar på en skoluppgift från ett barn som går på mellanstadiet]

Kvantfysik är en vetenskap som handlar om de minsta sakerna i universum, som atomer och partiklar. Det är som att undersöka en värld som är så liten att vi inte kan se den med våra egna ögon. Vetenskapsmän använder speciella verktyg och experiment för att lära sig om kvantfysik. Det är svårt att förstå, men det är också viktigt för vår värld. Tänk bara på all teknologi vi använder varje dag, som mobiltelefoner och datorer, det är möjligt tack vare kvantfysik.

Vad är kvantfysik? [Röst och stilguide: Skriv som om du är copywriter på Apple som ska skriva en kort prisvinnande slogan]

“Kvantfysik – revolutionerar vår teknologi, revolutionerar vår värld”

“Kvantfysik – den minsta nyckeln till den största teknologin”

“Kvantfysik – Den minsta detaljen, den största innovationen”

“Kvantfysik – det osynliga som gör det möjligt”

“Kvantfysik –  universums byggstenar, vår teknologi”

Vad är kvantfysik? [härma Björn Ranelids sätt att skriva. Använd många fantasifulla liknelser och poetiska beskrivningar.]

Kvantfysik, det är som att öppna en skattkista full av hemligheter, där varje guldmynt är en liten del av universums byggklossar, atomer och partiklar. Det är som att blicka ner i djupet av en mikroskopisk ocean där vågorna är av elektroner och strömmarna är av subatomära partiklar.

Det är en värld av möjligheter och oupptäckta territorier, som att vara en upptäcktsresande i en okänd värld, där varje steg du tar leder dig mot en ny upptäckt.

Men det är också en värld av utmaningar, som att klättra upp på en klippa av förståelse, där varje fotfäste är en teori och varje klyfta är en oklarhet.

Det är en värld som är så annorlunda från vår vardagliga erfarenhet, som att befinna sig i en drömvärld där lagarna som gäller är annorlunda än våra vakna verklighet.

Följ upp!

Det kan inte nog påpekas. Du kan följa upp. Om du tycker ett svar är otillräckligt. Be den förklara det mer. Den kan även felsöka sina egna svar! Folk som nyttjar ChatGPT för att skapa kod berättar ofta att ett och annat fel slinker in i koden även om den överlag är jättebra. Men det är då bara att be den granska sin egen kod, så kollar den och lägger förslag på lösning. Samma principer gäller texter. Får du språk eller faktafel? En del av dem kan den själv korrekturläsa och hitta. Och fördjupa, förenkla, förlänga och ändra fokus? Inga problem. Om det första svaret handlade lite för mycket om X. Be de bara att tala mer om Y istället.

Be den axla en roll

Du kanske vill ha instruktionerna på hur man bakar en riktigt levainbröd förklarade för dig berättat på olika sätt Be den då det! Säg åt den att den bara får använda veganprodukter. Säg åt den att det ska göras i en stil som gärna tar tid och är rustikt. Säg åt den att berätta det för dig med hemliga bageritips som inte alla känner till. Tänk på riktigt att du talar med en människa – som kan nästan allt, men som är hopplöst ointuitiv och korkad och behöver ha en spark i rätt riktning hela tiden. Du kan givetvis be den skriva och analysera vad som helst. Den kan utföra korrektur. Den kan kontrollera saker källkritiskt. “Varför blev det här brödet inte gott, vad kan ha varit fel?” Kommer den ha alla rätt? Nej men det har knappast alla människor heller. Hur många värdelösa recept där ute finns det inte som är skrivna av människor som jämförelse? Den är instrument i allt detta och skall användas på så sätt.

Ibland blir det tekniskt fel…

ChatGPT tappar tråden ibland. Dels för att den inte förstår dina instruktioner (pröva då formulera om dem) eller för att något går fel på deras sannolikt extremt överbelastade sida. Ibland får du “network error” och då är det inget att göra. Då gick allt fel. Men ibland pausar den utan att ha skrivit klart hela svaret. Du kan då få den att fortsätta med att bara med den fortsätta. (skriv “fortsätt” eller “continue”).

De instruktioner du ger i brackets får heller inte vara motstridiga, semantiskt otydliga eller för komplicerade. Du kan givetvis kombinera flera olika kommandon men skriver du en önskan om väldigt många stilar och instruktioner samtidigt så kommer den sannolikt inte att klara av det korrekt. Likaså måste syftningar vara glasklara om vad eller vem som ska göra vad i kommandot. Så att försöka skriva en text i en stil som påminner om Ernest Hemingway och Goethe samtidigt lär nog inte fungera eftersom de är så fundamentalt olika. Och vill du ha en dialog mellan dem i respektive stil så kommer du få behöva kämpa med prompten också. Ofta returnerar den då bara ett neutralt mer klassiskt ChatGPT-svar. Men, ibland överraskar den genom att faktiskt kombinera saker. Du får pröva dig fram.

Bli av med onödigt extra pladder

ChatGPT svarar ibland inte bara på din fråga. Den moraliserar, förklarar hur den resonerar och ger dig oönskade tips väldigt ofta. Du kan ganska enkelt få bort detta med följande kommando (som verkar fungera bäst på engelska).

[Return only the main response. Remove pre-text and post-text.]

Formatera dina texter direkt!

Rubriker, underrubriker, listor? Inga problem. ChatGPT klarar det rätt bra med följande kommando.

[Format your response using markdown. Use headings, subheadings, bullet points, and bold to organize the information.]

Referenser och källor

Disclaimer: Jag uppmanar ingen här. Detta är bara information.

En sak som ChatGPT inte riktigt behärskar är att hantera referenser. Om du ber den inkludera referenser i ett svar, så kan det hända att det någonstans i texten eller mest sannolikt, efteråt. Men om du önskar mer än bara en boklista på slutet, som t ex aktuella länkar eller referenser inne i den löpande texten, så fungerar dessa saker (mig veterligen) ännu inte. I skrivande stund har ChatGPT inkluderat en funktion med uppkoppling mot nätet, men den verkar inte helt fungera på det sättet. Än.

Notera dock att detta kan you.coms chat ganska bra. Så om du ska sitta och skapa färdiga texter, med referenser, är you.com betydligt bättre än ChatGPT även om den haltar mer med själva språket. Det säger också sig självt, på gott och ont, att detta kan ha tveksamma moraliska konsekvenser. Men jag tycker att det är viktigt att folk vet om hur det fungerar. För jag har hört folk felaktigt hävda, som arbetar med att prata om detta i skolan, att det inte skulle gå. Det gör det alltså visst.

Describe quantum physics [short and academic, include in-text references and a reference list in APA style]

Quantum physics is a branch of physics that investigates the behavior of matter and energy on the atomic and subatomic level. It deals with the behavior of particles, such as electrons, protons and neutrons, as well as their interactions with each other and with electromagnetic radiation. Quantum physics is a fundamental theory in physics, and its principles can be applied to a wide range of fields, from cosmology to nanotechnology. At the heart of quantum physics are the principles of wave-particle duality and the uncertainty principle (Hawking, 1988). Wave-particle duality states that particles, such as electrons, can exhibit both wave-like and particle-like behavior, depending on the situation. The uncertainty principle states that it is impossible to measure certain pairs of physical properties, such as position and momentum, with absolute precision. Quantum physics has revolutionized the way we think about the physical world and has had a profound impact on our understanding of nature. It has led to the development of revolutionary technologies, such as lasers and transistors, and has enabled the creation of powerful computers and other sophisticated devices.

References: Hawking, S. (1988). A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes. Bantam Dell.

Ta dig förbi spärrar

Disclaimer: Jag uppmanar ingen här. Detta är bara information.

När ChatGPT först kom i december så pladdrade den på ganska ocensurerat. Om du ville ha instruktioner på hur man mördar/spränger/lurar/hackar så kunde den hjälpa dig rakt av. Allt är ju givetvis saker som vem som helst alltid har kunnat googla sig fram till, men det var onekligen mycket svårare i många fall än att fråga ChatGPT. OpenAI har sedan dess börjat införa en rad spärrar och liknande. Och i takt med att folk försökte kringgå dessa spärrar, så även spärrar på kringgåendet. Men i bland kan man fortfarande få ChatGPT att svara på en fråga genom att uppmana till spekulation, eller genom att den i en stilprompt kring satir, humor osv kringgår spärren. Men överlag har det blivit mycket svårare. Notera dock att andra text-AIs inte har samma spärrar. Du kan t ex be You.coms chat göra massor som ChatGPT vägrar. Hur man ska balansera etiska problem här kring fri kunskap, skapande och censur återstår att se.

Den förstår väldigt olika instruktioner

Det finns alltså inte nödvändigtvis ett korrekt kommando och något formulerat annorlunda blir alltid fel. Men vissa saker går onekligen bättre än andra.

Du kan ange i princip vilken författare eller skribent som helst som stil. Men av väldigt förklarliga skäl så fungerar givetvis vissa bättre än andra. Dels för att vissa ämnen är svåra att formulera i en viss stil. Dels för att den inte har en direkt komplett förteckning av världens alla författares stilar (eller dålig språklig förståelse kring dem). Men du kommer ganska långt med de engelsktalande med lite fantasi. Du kan också kombinera språk ganska fritt i din prompt och i svaret. Du kan t ex säga åt den att skriva i Ernest Hemingways stil (kort, rakt på sak, fokus på människor) och sedan instruera att texten ska vara på svenska. Dvs “What is quantum physics [Voice and style guide: Ernest Hemingway. Answer in Swedish]“. Den förstår också ibland mycket enklare kommandon [skriv i stil med Hemingway] eller [härma Hemingway]. Du får pröva dig fram. Det verkar vara visst godtycke på hur det fungerar.

Om du jämför med hur bildAIn Midway kan kombinera oväntade stilar och motiv så är ChatGPT ännu långt ifrån lika skicklig med ord. Men fullt duglig överlag och ibland ganska skicklig. Mycket handlar dock om att testa sig fram, genom att formulera sig på olika sätt. Ibland kan små förändringar i dina ordval påverka resultatet enormt. Det viktiga i kråksången är att du inser att ett fel kan bero på din prompt eller att du bara behöver generera om svaret ett par ggr. Inte att den inte alls kan. När jag börjat samla på mig mer stilar så kommer jag skapa en referenslista här på sidan med distinkta kommandon och författande förlagor som jag tycker fungerar extra bra att använda.

Slutligen, lite fler exempel

What is quantum physics? [Voice and style guide: Write at a 5th grade level. Use clear and simple language, even when explaining complex topics. Bias toward short sentences. Avoid jargon and acronyms.]

Quantum physics is a branch of science that studies how very small things, like atoms and particles, work. It helps us understand how the universe works at a very tiny level. It’s different from the science that we learn in school, like biology or chemistry, because it studies things that are so small that we can’t see them with our eyes. Scientists use special tools and experiments to learn about quantum physics. It is a complex topic but scientists are still learning new things about it all the time.

What is quantum physics? [Voice and style guide: Makes use of persuasive tone, making use of rhetorical questions, and storytelling to engage readers. Use metaphors, analogies and other literary devices to make points more relatable and memorable. Write in a way that is both informative and entertaining.]
Have you ever wondered about the world at its most infinitesimal level? The realm of atoms and particles? That’s where quantum physics comes in. It’s the branch of science that delves into understanding the behavior of these minuscule building blocks of our universe. But why should you care? Well, for one thing, quantum physics has revolutionized the way we think about the world. It’s the reason why your phone can connect to the internet, your computer can process information in the blink of an eye, and why modern medicine can create more precise treatments. It’s different from the science you may have learned in school. No microscope can capture the workings of a quantum particle, and the laws that govern this world are unlike anything we see in our everyday lives. Imagine trying to navigate a city with a map that only shows the streets at night. It’s a whole different ballgame. But fear not, dear reader, for the brilliant minds of scientists have developed tools and experiments to help us understand this mysterious realm. They’re like Indiana Jones, but instead of uncovering ancient treasures, they’re uncovering the secrets of the universe. So, next time you use your phone, take a moment to think about the quantum physics that made it possible. It’s a fascinating and endlessly intriguing field that continues to surprise and amaze us.

 

What is quantum physics? [Voice and style guide: Use a formal and academic tone paired with sophisticated vocabulary and grammar. Provide a thorough and in-depth analysis of the subject matter. Explain complex scientific concepts in a clear and accessible way. Use examples from a variety of fields, such as psychology and cognitive science. Present counter-arguments and dissenting opinions in a balanced and objective way.]

Quantum physics is a branch of physics that deals with the properties and behavior of matter and energy at the atomic and subatomic level. It is a field that aims to understand the fundamental nature of the universe, and it encompasses a wide range of phenomena, from the properties of individual atoms and subatomic particles to the properties of materials, and even the behavior of light. Quantum physics differs from classical physics in that it describes the behavior of matter and energy at the subatomic level, whereas classical physics is concerned with the behavior of macroscopic objects. The principles of quantum physics, such as wave-particle duality, superposition and entanglement, are counterintuitive, and their implications challenge traditional notions of causality and locality. The application of quantum physics is wide-ranging, and it has been used to develop new technologies such as semiconductors, transistors, and lasers, as well as to explain phenomena such as magnetism and superconductivity. Additionally, quantum physics is also used in fields such as quantum computing, quantum cryptography and quantum communication, which have the potential to revolutionize the way information is processed and stored. It’s worth mentioning, however, that quantum physics is still a field of active research, and there are different interpretations of the theory, such as the Copenhagen interpretation, the many-worlds interpretation and the de Broglie-Bohm interpretation. These interpretations have implications for fields like cognitive science and psychology. Furthermore, there are dissenting opinions and critiques of the theory as well. In conclusion, quantum physics is a field that deals with the properties and behavior of matter and energy at the atomic and subatomic level, which has a wide range of implications and applications. It is a field of active research, with ongoing debates and different interpretations. It is a challenging and fascinating field that continues to expand our understanding of the universe.

Shakespeare explaining quantum physics to a frog [voice and style: Shakespeare’s poetic English. Innovate new fake words in this Shakespeare style that sounds like something a frog speaks.]

Dearest croak-kin,

I write to thee on the subject of quantum physics, a field of study most intriguing. I understand that thou may have some skepticism towards this new branch of physics, but I implore thee to consider the evidence that has been put forth.

As thou well knowest, classical physics has its limits. The principles of mechanics and electromagnetism, while highly successful in explaining the behavior of macroscopic objects, falter when applied to the realm of the very small. It is here that quantum physics shines, providing a new framework for understanding the behavior of subatomic particles.

I know that thou may have croak-ed that “God does not play dice,” but the evidence suggests otherwise. The principles of quantum mechanics, such as wave-particle flibbertigibbet and the uncertainty principle, have been proven to hold true through countless experiments.

Furthermore, the mathematical formalism of quantum mechanics, developed by the likes of Heisenberg and Schrödinger, has been shown to accurately predict the outcomes of these experiments with astounding jiggery-pokery.

I understand that the principles of quantum physics may seem strange and counterintuitive, but as thinkers, it is our duty to question the world around us and seek to understand it to the best of our ability.

Yours truly, William Shakespeare

Dearest Mr. Shakespeare,

I must say, this quantum physics doth seem like an arcane mystery to mine croak-ing mind. Wave-particle flibbertigibbet and uncertainty principle, these terms doth sound like the gibberish of a mad-frog. But I shall not dismiss it outright, for as thou hast said, it is our duty as thinkers to question and seek to understand the world around us.

I shall keep mine eyes open and mine ears to the croak-ing of this new knowledge, and hope that one day, I may understand the jiggery-pokery of it all.

Yours croakily, Frog